دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري

درباره:

- تلاش در جهت توسعه وتقويت راهبردها وفريندهاي سازماني جهت بهبود كارآيي ، اثربخشي و بهره وري

- فعاليت در زمينه ترويج فرهنگ بهره وري از طريق برگزاري مسابقات بهره وري

- مطالعه وتحقيق جهت تحليل واندازه گيري شاخص هاي بهره وري

- مطالعه وتحقيق جهت بررسي وشناخت وضعيت شركت در زمينه بهره وري

- مطالعه وتحقيق جهت شناسايي عوامل بازدارنده وپيش برنده بهره وري

- ارائه نظرات پيشنهادي در جهت استقرار مديريت كيفيت جامع تعالي سازماني

- ايجاد ساختارهاي مناسب جهت تعميق فرهنگ كيفيت ورشد كيفيت به طور مستمر

- بررسي ومطالعه نظام هاي مديريتي جهت دستيابي به الگوهاي مناسب مديريتي وطراحي ، اجرا وارزيابي آنها

- اجراي رويكردهاي جديد مديريتي با توجه به مقتضيات محيطي

- برنامه ريزي براي ايجاد فرصتهاي بروز خلاقيت ونوآوري در نيروي انساني وجلوگيري از منقضي شدن تاريخ مصرف فكري

- كوشش در جهت برخوردار ساختن شركت از سيستمهاي متعامل ويكپارچه توسعه منابع انساني


مسئول:
عليرضا مزين طارمسری (مشخصات فرد )