دفتر سازماندهي و بهبود روش ها

درباره:

- انجام مطالعات و بررسيهاي مربوط به سازماندهي بمنظور تطابق معيارهاي علمي با سياستهاي تشكيلاتي وزارت نيرو ومقتضيات شركت

- طراحي سازمان وتشكيلات شركت وانجام اقدامات لازم براي تصويب آن

- جاري نگهداشتن سازمان شركت از طريق پيشنهاد ، حذف ، ادغام ويا تغيير در عناوين واحدها وپستهاي سازماني در چارچوب ضوابط ومقررات حاكم

- تهيه وبه روز نگهداري راهنماي سازمان ( شامل نمودارهاي تشكيلاتي ، فهرست پستها ، شرح وظايف و... )

- نظارت برسازمان وتشكيلات شركتهاي تابعه وهدايت آنها در چارچوب سياست ها وخط مشي هاي وزارت نيرو وشركت توانير

- طراحي واصلاح روشهاي انجام كارمتناسب با فناوريها ونيازهاي شركت

- نظارت بر تحقق برنامه هاي بهسازي روشهاي اداري جهت تسريع جريان امور

- شركت در جلسات مربوط به برنامه ريزي واصلاح رويه ها

- تدوين راهكارهاي مناسب براي اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در چارچوب ضوابط ومقررات ودستورالعملهاي وزارت نيرو

- اجراي طرحهاي طبقه بندي مشاغل كارمندي وكارگري واتخاذ تدابير لازم براي حصول اطمينان از صحت احكام صادره

- تشكيل كميته هاي لازم براي طبقه بندي مشاغل در چارچوب ضوابط مقرر وانجام اقدامات لازم براي طرح وپيگيري مسايل مطرح شده .

- همكاري وهماهنگي با نهادهاي ذيربط در وزارت نيرو در زمينه تشكيلات وطبقه بندي مشاغل در چارچوب ضوابط ومقررات

- انجام اقدامات لازم براي كسب ونگهداري آخرين ضوابط ومقررات حاكم برشركت

- تلاش در جهت استقرار سيستم هاي تصميم گيري مشاركتي


مسئول:
سيدحسين اميرشنوا (مشخصات فرد )