دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري

مسئول:
عليرضا مزين طارمسری (مشخصات فرد )

کارکنان:
  • عليرضا مزين طارمسری (مشخصات فرد )
  • رحمان رحماني (مشخصات فرد )
  • حسن معتمد (مشخصات فرد )